blob: a1e5b027a134165651c67156277a0a76412b0880 [file] [log] [blame]
golang.org/x/exp/shiny v0.0.0-20230817173708-d852ddb80c63 h1:3AGKexOYqL+ztdWdkB1bDwXgPBuTS/S8A4WzuTvJ8Cg=
golang.org/x/exp/shiny v0.0.0-20230817173708-d852ddb80c63/go.mod h1:UH99kUObWAZkDnWqppdQe5ZhPYESUw8I0zVV1uWBR+0=
golang.org/x/image v0.13.0 h1:3cge/F/QTkNLauhf2QoE9zp+7sr+ZcL4HnoZmdwg9sg=
golang.org/x/image v0.13.0/go.mod h1:6mmbMOeV28HuMTgA6OSRkdXKYw/t5W9Uwn2Yv1r3Yxk=
golang.org/x/mod v0.13.0 h1:I/DsJXRlw/8l/0c24sM9yb0T4z9liZTduXvdAWYiysY=
golang.org/x/mod v0.13.0/go.mod h1:hTbmBsO62+eylJbnUtE2MGJUyE7QWk4xUqPFrRgJ+7c=
golang.org/x/sync v0.4.0 h1:zxkM55ReGkDlKSM+Fu41A+zmbZuaPVbGMzvvdUPznYQ=
golang.org/x/sync v0.4.0/go.mod h1:FU7BRWz2tNW+3quACPkgCx/L+uEAv1htQ0V83Z9Rj+Y=
golang.org/x/sys v0.13.0 h1:Af8nKPmuFypiUBjVoU9V20FiaFXOcuZI21p0ycVYYGE=
golang.org/x/sys v0.13.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/tools v0.14.0 h1:jvNa2pY0M4r62jkRQ6RwEZZyPcymeL9XZMLBbV7U2nc=
golang.org/x/tools v0.14.0/go.mod h1:uYBEerGOWcJyEORxN+Ek8+TT266gXkNlHdJBwexUsBg=