blob: 8d6215f198906943e4ec97af042f85f42530ef97 [file] [log] [blame]
{
"github.com/sylabs/singularity/@v/list": {
"body": "v3.0.2+incompatible\nv3.1.0-rc2+incompatible\nv3.0.0-alpha.2+incompatible\nv3.1.0-rc4+incompatible\nv3.1.0-rc1+incompatible\nv3.0.3-rc1+incompatible\nv3.0.3-rc2+incompatible\nv3.0.0+incompatible\nv3.1.0+incompatible\nv3.0.0-beta.1+incompatible\nv3.0.1+incompatible\nv3.1.0-rc3+incompatible\nv3.0.3+incompatible\nv3.1.1+incompatible\nv3.0.0-alpha.1+incompatible\nv3.0.2-rc2+incompatible\nv3.1.1-rc1+incompatible\nv3.0.2-rc1+incompatible\n",
"status_code": 200
},
"github.com/sylabs/singularity/v3/@v/list": {
"status_code": 404
}
}