blob: e17c3d4ffb470c6f2e104b18f282834b4bebefbf [file] [log] [blame]
{
"atomys.codes/stud42/@v/list": {
"body": "v0.20.1\nv0.19.1\nv0.19.2\n",
"status_code": 200
},
"atomys.codes/stud42/@v/v0.23.0.mod": {
"status_code": 404
}
}