blob: d27f855a939253d4773359024e3468b9860a023a [file] [log] [blame]
// +build OMIT
package main
import "fmt"
var i, j int = 1, 2
func main() {
var c, python, java = true, false, "no!"
fmt.Println(i, j, c, python, java)
}