all: update golang.org/x/ dependencies

The playground's dependencies were quite stale, causing trybot failures
due to an old version of x/sys.

Update them.

Also fix a stale link to play.golang.org in the README.

Fixes golang/go#59218

Change-Id: I8b672883681c25f03375e9abaee189ca2b7c334b
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/playground/+/478959
Reviewed-by: Heschi Kreinick <heschi@google.com>
TryBot-Result: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Run-TryBot: Robert Findley <rfindley@google.com>
Auto-Submit: Robert Findley <rfindley@google.com>
diff --git a/README.md b/README.md
index 702df1c..d3a159e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -3,7 +3,7 @@
 [![Go Reference](https://pkg.go.dev/badge/golang.org/x/playground.svg)](https://pkg.go.dev/golang.org/x/playground)
 
 This subrepository holds the source for the Go playground:
-https://play.golang.org/
+https://go.dev/play/
 
 ## Building
 
diff --git a/go.mod b/go.mod
index 63a1e56..c9e2739 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -11,8 +11,8 @@
 	github.com/google/go-cmp v0.5.7
 	go.opencensus.io v0.23.0
 	golang.org/x/build v0.0.0-20220317191122-8c691c32c35f
-	golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220106191415-9b9b3d81d5e3
-	golang.org/x/tools v0.1.10
+	golang.org/x/mod v0.9.0
+	golang.org/x/tools v0.7.0
 	google.golang.org/api v0.73.0
 	google.golang.org/appengine v1.6.7
 	google.golang.org/genproto v0.0.0-20220317150908-0efb43f6373e
@@ -39,11 +39,11 @@
 	github.com/prometheus/common v0.32.1 // indirect
 	github.com/prometheus/procfs v0.7.3 // indirect
 	github.com/prometheus/statsd_exporter v0.22.4 // indirect
-	golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f // indirect
+	golang.org/x/net v0.8.0 // indirect
 	golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20220309155454-6242fa91716a // indirect
-	golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c // indirect
-	golang.org/x/sys v0.0.0-20220317061510-51cd9980dadf // indirect
-	golang.org/x/text v0.3.7 // indirect
+	golang.org/x/sync v0.1.0 // indirect
+	golang.org/x/sys v0.6.0 // indirect
+	golang.org/x/text v0.8.0 // indirect
 	golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1 // indirect
 	google.golang.org/protobuf v1.27.1 // indirect
 	gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 // indirect
diff --git a/go.sum b/go.sum
index 682388d..b1281c2 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -343,8 +343,8 @@
 golang.org/x/mod v0.4.0/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
 golang.org/x/mod v0.4.1/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
 golang.org/x/mod v0.4.2/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
-golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220106191415-9b9b3d81d5e3 h1:kQgndtyPBW/JIYERgdxfwMYh3AVStj88WQTlNDi2a+o=
-golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220106191415-9b9b3d81d5e3/go.mod h1:3p9vT2HGsQu2K1YbXdKPJLVgG5VJdoTa1poYQBtP1AY=
+golang.org/x/mod v0.9.0 h1:KENHtAZL2y3NLMYZeHY9DW8HW8V+kQyJsY/V9JlKvCs=
+golang.org/x/mod v0.9.0/go.mod h1:iBbtSCu2XBx23ZKBPSOrRkjjQPZFPuis4dIYUhu/chs=
 golang.org/x/net v0.0.0-20180724234803-3673e40ba225/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
 golang.org/x/net v0.0.0-20180826012351-8a410e7b638d/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
 golang.org/x/net v0.0.0-20181114220301-adae6a3d119a/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
@@ -384,8 +384,9 @@
 golang.org/x/net v0.0.0-20210503060351-7fd8e65b6420/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
 golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
 golang.org/x/net v0.0.0-20220127200216-cd36cc0744dd/go.mod h1:CfG3xpIq0wQ8r1q4Su4UZFWDARRcnwPjda9FqA0JpMk=
-golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f h1:oA4XRj0qtSt8Yo1Zms0CUlsT3KG69V2UGQWPBxujDmc=
 golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f/go.mod h1:CfG3xpIq0wQ8r1q4Su4UZFWDARRcnwPjda9FqA0JpMk=
+golang.org/x/net v0.8.0 h1:Zrh2ngAOFYneWTAIAPethzeaQLuHwhuBkuV6ZiRnUaQ=
+golang.org/x/net v0.8.0/go.mod h1:QVkue5JL9kW//ek3r6jTKnTFis1tRmNAW2P1shuFdJc=
 golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20180821212333-d2e6202438be/go.mod h1:N/0e6XlmueqKjAGxoOufVs8QHGRruUQn6yWY3a++T0U=
 golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190226205417-e64efc72b421/go.mod h1:gOpvHmFTYa4IltrdGE7lF6nIHvwfUNPOp7c8zoXwtLw=
 golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190604053449-0f29369cfe45/go.mod h1:gOpvHmFTYa4IltrdGE7lF6nIHvwfUNPOp7c8zoXwtLw=
@@ -416,8 +417,9 @@
 golang.org/x/sync v0.0.0-20200625203802-6e8e738ad208/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
 golang.org/x/sync v0.0.0-20201020160332-67f06af15bc9/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
 golang.org/x/sync v0.0.0-20201207232520-09787c993a3a/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
-golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c h1:5KslGYwFpkhGh+Q16bwMP3cOontH8FOep7tGV86Y7SQ=
 golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
+golang.org/x/sync v0.1.0 h1:wsuoTGHzEhffawBOhz5CYhcrV4IdKZbEyZjBMuTp12o=
+golang.org/x/sync v0.1.0/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20180830151530-49385e6e1522/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20180905080454-ebe1bf3edb33/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20181116152217-5ac8a444bdc5/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
@@ -482,8 +484,8 @@
 golang.org/x/sys v0.0.0-20220209214540-3681064d5158/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20220227234510-4e6760a101f9/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20220310020820-b874c991c1a5/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20220317061510-51cd9980dadf h1:Fm4IcnUL803i92qDlmB0obyHmosDrxZWxJL3gIeNqOw=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20220317061510-51cd9980dadf/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.6.0 h1:MVltZSvRTcU2ljQOhs94SXPftV6DCNnZViHeQps87pQ=
+golang.org/x/sys v0.6.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
 golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211/go.mod h1:jbD1KX2456YbFQfuXm/mYQcufACuNUgVhRMnK/tPxf8=
 golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
@@ -494,8 +496,9 @@
 golang.org/x/text v0.3.4/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
 golang.org/x/text v0.3.5/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
 golang.org/x/text v0.3.6/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
-golang.org/x/text v0.3.7 h1:olpwvP2KacW1ZWvsR7uQhoyTYvKAupfQrRGBFM352Gk=
 golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
+golang.org/x/text v0.8.0 h1:57P1ETyNKtuIjB4SRd15iJxuhj8Gc416Y78H3qgMh68=
+golang.org/x/text v0.8.0/go.mod h1:e1OnstbJyHTd6l/uOt8jFFHp6TRDWZR/bV3emEE/zU8=
 golang.org/x/time v0.0.0-20181108054448-85acf8d2951c/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
 golang.org/x/time v0.0.0-20190308202827-9d24e82272b4/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
 golang.org/x/time v0.0.0-20191024005414-555d28b269f0/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
@@ -550,8 +553,8 @@
 golang.org/x/tools v0.1.3/go.mod h1:o0xws9oXOQQZyjljx8fwUC0k7L1pTE6eaCbjGeHmOkk=
 golang.org/x/tools v0.1.4/go.mod h1:o0xws9oXOQQZyjljx8fwUC0k7L1pTE6eaCbjGeHmOkk=
 golang.org/x/tools v0.1.5/go.mod h1:o0xws9oXOQQZyjljx8fwUC0k7L1pTE6eaCbjGeHmOkk=
-golang.org/x/tools v0.1.10 h1:QjFRCZxdOhBJ/UNgnBZLbNV13DlbnK0quyivTnXJM20=
-golang.org/x/tools v0.1.10/go.mod h1:Uh6Zz+xoGYZom868N8YTex3t7RhtHDBrE8Gzo9bV56E=
+golang.org/x/tools v0.7.0 h1:W4OVu8VVOaIO0yzWMNdepAulS7YfoS3Zabrm8DOXXU4=
+golang.org/x/tools v0.7.0/go.mod h1:4pg6aUX35JBAogB10C9AtvVL+qowtN4pT3CGSQex14s=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191011141410-1b5146add898/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=