blob: d6e8087d6e4f96f107a09e0b852986cebfa23e06 [file] [log] [blame]
package oauth2
import (
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"time"
)
type tokenSource struct{ token *Token }
func (t *tokenSource) Token() (*Token, error) {
return t.token, nil
}
func TestTransportNilTokenSource(t *testing.T) {
tr := &Transport{}
server := newMockServer(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {})
defer server.Close()
client := &http.Client{Transport: tr}
resp, err := client.Get(server.URL)
if err == nil {
t.Errorf("got no errors, want an error with nil token source")
}
if resp != nil {
t.Errorf("Response = %v; want nil", resp)
}
}
func TestTransportTokenSource(t *testing.T) {
ts := &tokenSource{
token: &Token{
AccessToken: "abc",
},
}
tr := &Transport{
Source: ts,
}
server := newMockServer(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if got, want := r.Header.Get("Authorization"), "Bearer abc"; got != want {
t.Errorf("Authorization header = %q; want %q", got, want)
}
})
defer server.Close()
client := &http.Client{Transport: tr}
res, err := client.Get(server.URL)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
res.Body.Close()
}
// Test for case-sensitive token types, per https://github.com/golang/oauth2/issues/113
func TestTransportTokenSourceTypes(t *testing.T) {
const val = "abc"
tests := []struct {
key string
val string
want string
}{
{key: "bearer", val: val, want: "Bearer abc"},
{key: "mac", val: val, want: "MAC abc"},
{key: "basic", val: val, want: "Basic abc"},
}
for _, tc := range tests {
ts := &tokenSource{
token: &Token{
AccessToken: tc.val,
TokenType: tc.key,
},
}
tr := &Transport{
Source: ts,
}
server := newMockServer(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if got, want := r.Header.Get("Authorization"), tc.want; got != want {
t.Errorf("Authorization header (%q) = %q; want %q", val, got, want)
}
})
defer server.Close()
client := &http.Client{Transport: tr}
res, err := client.Get(server.URL)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
res.Body.Close()
}
}
func TestTokenValidNoAccessToken(t *testing.T) {
token := &Token{}
if token.Valid() {
t.Errorf("got valid with no access token; want invalid")
}
}
func TestExpiredWithExpiry(t *testing.T) {
token := &Token{
Expiry: time.Now().Add(-5 * time.Hour),
}
if token.Valid() {
t.Errorf("got valid with expired token; want invalid")
}
}
func newMockServer(handler func(w http.ResponseWriter, r *http.Request)) *httptest.Server {
return httptest.NewServer(http.HandlerFunc(handler))
}