go.mod: update golang.org/x dependencies

Update golang.org/x dependencies to their latest tagged versions.
Once this CL is submitted, and post-submit testing succeeds on all
first-class ports across all supported Go versions, this repository
will be tagged with its next minor version.

Change-Id: If285315dc2bfe895bc8079ec3943fe4194e20425
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/net/+/460499
Reviewed-by: Dmitri Shuralyov <dmitshur@google.com>
Run-TryBot: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Auto-Submit: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Reviewed-by: Heschi Kreinick <heschi@google.com>
Reviewed-by: Dmitri Shuralyov <dmitshur@golang.org>
TryBot-Result: Gopher Robot <gobot@golang.org>
diff --git a/go.mod b/go.mod
index b76ff79..1b6c3b8 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -3,7 +3,7 @@
 go 1.17
 
 require (
-	golang.org/x/sys v0.3.0
-	golang.org/x/term v0.3.0
-	golang.org/x/text v0.5.0
+	golang.org/x/sys v0.4.0
+	golang.org/x/term v0.4.0
+	golang.org/x/text v0.6.0
 )
diff --git a/go.sum b/go.sum
index 1077b4d..d530777 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -12,17 +12,17 @@
 golang.org/x/sys v0.0.0-20210615035016-665e8c7367d1/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20220520151302-bc2c85ada10a/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20220722155257-8c9f86f7a55f/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
-golang.org/x/sys v0.3.0 h1:w8ZOecv6NaNa/zC8944JTU3vz4u6Lagfk4RPQxv92NQ=
-golang.org/x/sys v0.3.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.4.0 h1:Zr2JFtRQNX3BCZ8YtxRE9hNJYC8J6I1MVbMg6owUp18=
+golang.org/x/sys v0.4.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
 golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211/go.mod h1:jbD1KX2456YbFQfuXm/mYQcufACuNUgVhRMnK/tPxf8=
-golang.org/x/term v0.3.0 h1:qoo4akIqOcDME5bhc/NgxUdovd6BSS2uMsVjB56q1xI=
-golang.org/x/term v0.3.0/go.mod h1:q750SLmJuPmVoN1blW3UFBPREJfb1KmY3vwxfr+nFDA=
+golang.org/x/term v0.4.0 h1:O7UWfv5+A2qiuulQk30kVinPoMtoIPeVaKLEgLpVkvg=
+golang.org/x/term v0.4.0/go.mod h1:9P2UbLfCdcvo3p/nzKvsmas4TnlujnuoV9hGgYzW1lQ=
 golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
 golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
 golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
-golang.org/x/text v0.5.0 h1:OLmvp0KP+FVG99Ct/qFiL/Fhk4zp4QQnZ7b2U+5piUM=
-golang.org/x/text v0.5.0/go.mod h1:mrYo+phRRbMaCq/xk9113O4dZlRixOauAjOtrjsXDZ8=
+golang.org/x/text v0.6.0 h1:3XmdazWV+ubf7QgHSTWeykHOci5oeekaGJBLkrkaw4k=
+golang.org/x/text v0.6.0/go.mod h1:mrYo+phRRbMaCq/xk9113O4dZlRixOauAjOtrjsXDZ8=
 golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
 golang.org/x/tools v0.0.0-20191119224855-298f0cb1881e/go.mod h1:b+2E5dAYhXwXZwtnZ6UAqBI28+e2cm9otk0dWdXHAEo=
 golang.org/x/tools v0.1.12/go.mod h1:hNGJHUnrk76NpqgfD5Aqm5Crs+Hm0VOH/i9J2+nxYbc=