go.mod: update golang.org/x dependencies

Update golang.org/x dependencies to their latest tagged versions.
Once this CL is submitted, and post-submit testing succeeds on all
first-class ports across all supported Go versions, this repository
will be tagged with its next minor version.

Change-Id: I62c0358d12bf4098bc72d01911b3b697e056cafa
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/net/+/443995
Auto-Submit: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Reviewed-by: Heschi Kreinick <heschi@google.com>
TryBot-Result: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Reviewed-by: Dmitri Shuralyov <dmitshur@google.com>
Run-TryBot: Gopher Robot <gobot@golang.org>
diff --git a/go.mod b/go.mod
index 3f47a40..a92c150 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -3,7 +3,7 @@
 go 1.17
 
 require (
-	golang.org/x/sys v0.0.0-20221010170243-090e33056c14
-	golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211
-	golang.org/x/text v0.3.7
+	golang.org/x/sys v0.1.0
+	golang.org/x/term v0.1.0
+	golang.org/x/text v0.4.0
 )
diff --git a/go.sum b/go.sum
index 44fb887..dd80c1a 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -1,8 +1,29 @@
+github.com/yuin/goldmark v1.4.13/go.mod h1:6yULJ656Px+3vBD8DxQVa3kxgyrAnzto9xy5taEt/CY=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20210921155107-089bfa567519/go.mod h1:GvvjBRRGRdwPK5ydBHafDWAxML/pGHZbMvKqRZ5+Abc=
+golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4/go.mod h1:jJ57K6gSWd91VN4djpZkiMVwK6gcyfeH4XE8wZrZaV4=
+golang.org/x/net v0.0.0-20190620200207-3b0461eec859/go.mod h1:z5CRVTTTmAJ677TzLLGU+0bjPO0LkuOLi4/5GtJWs/s=
+golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
+golang.org/x/net v0.0.0-20220722155237-a158d28d115b/go.mod h1:XRhObCWvk6IyKnWLug+ECip1KBveYUHfp+8e9klMJ9c=
+golang.org/x/sync v0.0.0-20190423024810-112230192c58/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
+golang.org/x/sync v0.0.0-20220722155255-886fb9371eb4/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20210615035016-665e8c7367d1/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20221010170243-090e33056c14 h1:k5II8e6QD8mITdi+okbbmR/cIyEbeXLBhy5Ha4nevyc=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20221010170243-090e33056c14/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
-golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211 h1:JGgROgKl9N8DuW20oFS5gxc+lE67/N3FcwmBPMe7ArY=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20220520151302-bc2c85ada10a/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20220722155257-8c9f86f7a55f/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.1.0 h1:kunALQeHf1/185U1i0GOB/fy1IPRDDpuoOOqRReG57U=
+golang.org/x/sys v0.1.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
 golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211/go.mod h1:jbD1KX2456YbFQfuXm/mYQcufACuNUgVhRMnK/tPxf8=
-golang.org/x/text v0.3.7 h1:olpwvP2KacW1ZWvsR7uQhoyTYvKAupfQrRGBFM352Gk=
+golang.org/x/term v0.1.0 h1:g6Z6vPFA9dYBAF7DWcH6sCcOntplXsDKcliusYijMlw=
+golang.org/x/term v0.1.0/go.mod h1:jbD1KX2456YbFQfuXm/mYQcufACuNUgVhRMnK/tPxf8=
+golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
+golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
 golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
+golang.org/x/text v0.4.0 h1:BrVqGRd7+k1DiOgtnFvAkoQEWQvBc25ouMJM6429SFg=
+golang.org/x/text v0.4.0/go.mod h1:mrYo+phRRbMaCq/xk9113O4dZlRixOauAjOtrjsXDZ8=
 golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
+golang.org/x/tools v0.0.0-20191119224855-298f0cb1881e/go.mod h1:b+2E5dAYhXwXZwtnZ6UAqBI28+e2cm9otk0dWdXHAEo=
+golang.org/x/tools v0.1.12/go.mod h1:hNGJHUnrk76NpqgfD5Aqm5Crs+Hm0VOH/i9J2+nxYbc=
+golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=