blob: d56c0e39405d4af111fff814627f0df37c341e20 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
OS=568
rm -f [$OS].out *.[$OS]