blob: 4a310e92b4de1068f54cf452a4b61223fdc1fe19 [file] [log] [blame]
github.com/BurntSushi/toml v1.2.1 h1:9F2/+DoOYIOksmaJFPw1tGFy1eDnIJXg+UHjuD8lTak=
github.com/BurntSushi/toml v1.2.1/go.mod h1:CxXYINrC8qIiEnFrOxCa7Jy5BFHlXnUU2pbicEuybxQ=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/frankban/quicktest v1.14.3 h1:FJKSZTDHjyhriyC81FLQ0LY93eSai0ZyR/ZIkd3ZUKE=
github.com/google/go-cmp v0.5.9 h1:O2Tfq5qg4qc4AmwVlvv0oLiVAGB7enBSJ2x2DqQFi38=
github.com/google/go-cmp v0.5.9/go.mod h1:17dUlkBOakJ0+DkrSSNjCkIjxS6bF9zb3elmeNGIjoY=
github.com/google/safehtml v0.0.2/go.mod h1:L4KWwDsUJdECRAEpZoBn3O64bQaywRscowZjJAzjHnU=
github.com/google/safehtml v0.1.0 h1:EwLKo8qawTKfsi0orxcQAZzu07cICaBeFMegAU9eaT8=
github.com/google/safehtml v0.1.0/go.mod h1:L4KWwDsUJdECRAEpZoBn3O64bQaywRscowZjJAzjHnU=
github.com/jba/printsrc v0.2.2 h1:9OHK51UT+/iMAEBlQIIXW04qvKyF3/vvLuwW/hL8tDU=
github.com/jba/printsrc v0.2.2/go.mod h1:1xULjw59sL0dPdWpDoVU06TIEO/Wnfv6AHRpiElTwYM=
github.com/jba/templatecheck v0.6.0 h1:SwM8C4hlK/YNLsdcXStfnHWE2HKkuTVwy5FKQHt5ro8=
github.com/jba/templatecheck v0.6.0/go.mod h1:/1k7EajoSErFI9GLHAsiIJEaNLt3ALKNw2TV7z2SYv4=
github.com/kr/pretty v0.1.0/go.mod h1:dAy3ld7l9f0ibDNOQOHHMYYIIbhfbHSm3C4ZsoJORNo=
github.com/kr/pretty v0.3.0 h1:WgNl7dwNpEZ6jJ9k1snq4pZsg7DOEN8hP9Xw0Tsjwk0=
github.com/kr/pty v1.1.1/go.mod h1:pFQYn66WHrOpPYNljwOMqo10TkYh1fy3cYio2l3bCsQ=
github.com/kr/text v0.1.0/go.mod h1:4Jbv+DJW3UT/LiOwJeYQe1efqtUx/iVham/4vfdArNI=
github.com/kr/text v0.2.0 h1:5Nx0Ya0ZqY2ygV366QzturHI13Jq95ApcVaJBhpS+AY=
github.com/pkg/diff v0.0.0-20210226163009-20ebb0f2a09e/go.mod h1:pJLUxLENpZxwdsKMEsNbx1VGcRFpLqf3715MtcvvzbA=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/rogpeppe/go-internal v1.8.1/go.mod h1:JeRgkft04UBgHMgCIwADu4Pn6Mtm5d4nPKWu0nJ5d+o=
github.com/rogpeppe/go-internal v1.9.0 h1:73kH8U+JUqXU8lRuOHeVHaa/SZPifC7BkcraZVejAe8=
github.com/sergi/go-diff v1.1.0 h1:we8PVUC3FE2uYfodKH/nBHMSetSfHDR6scGdBi+erh0=
github.com/sergi/go-diff v1.1.0/go.mod h1:STckp+ISIX8hZLjrqAeVduY0gWCT9IjLuqbuNXdaHfM=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.4.0 h1:2E4SXV/wtOkTonXsotYi4li6zVWxYlZuYNCXe9XRJyk=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/yuin/goldmark v1.4.13/go.mod h1:6yULJ656Px+3vBD8DxQVa3kxgyrAnzto9xy5taEt/CY=
golang.org/x/crypto v0.16.0/go.mod h1:gCAAfMLgwOJRpTjQ2zCCt2OcSfYMTeZVSRtQlPC7Nq4=
golang.org/x/exp/typeparams v0.0.0-20221212164502-fae10dda9338 h1:2O2DON6y3XMJiQRAS1UWU+54aec2uopH3x7MAiqGW6Y=
golang.org/x/exp/typeparams v0.0.0-20221212164502-fae10dda9338/go.mod h1:AbB0pIl9nAr9wVwH+Z2ZpaocVmF5I4GyWCDIsVjR0bk=
golang.org/x/mod v0.8.0/go.mod h1:iBbtSCu2XBx23ZKBPSOrRkjjQPZFPuis4dIYUhu/chs=
golang.org/x/mod v0.14.0 h1:dGoOF9QVLYng8IHTm7BAyWqCqSheQ5pYWGhzW00YJr0=
golang.org/x/mod v0.14.0/go.mod h1:hTbmBsO62+eylJbnUtE2MGJUyE7QWk4xUqPFrRgJ+7c=
golang.org/x/net v0.10.0/go.mod h1:0qNGK6F8kojg2nk9dLZ2mShWaEBan6FAoqfSigmmuDg=
golang.org/x/net v0.19.0/go.mod h1:CfAk/cbD4CthTvqiEl8NpboMuiuOYsAr/7NOjZJtv1U=
golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/sync v0.5.0 h1:60k92dhOjHxJkrqnwsfl8KuaHbn/5dl0lUPUklKo3qE=
golang.org/x/sync v0.5.0/go.mod h1:Czt+wKu1gCyEFDUtn0jG5QVvpJ6rzVqr5aXyt9drQfk=
golang.org/x/sys v0.5.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.8.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.15.0 h1:h48lPFYpsTvQJZF4EKyI4aLHaev3CxivZmv7yZig9pc=
golang.org/x/sys v0.15.0/go.mod h1:/VUhepiaJMQUp4+oa/7Zr1D23ma6VTLIYjOOTFZPUcA=
golang.org/x/telemetry v0.0.0-20231114163143-69313e640400 h1:brbkEFfGwNGAEkykUOcryE/JiHUMMJouzE0fWWmz/QU=
golang.org/x/telemetry v0.0.0-20231114163143-69313e640400/go.mod h1:P6hMdmAcoG7FyATwqSr6R/U0n7yeXNP/QXeRlxb1szE=
golang.org/x/term v0.8.0/go.mod h1:xPskH00ivmX89bAKVGSKKtLOWNx2+17Eiy94tnKShWo=
golang.org/x/term v0.15.0/go.mod h1:BDl952bC7+uMoWR75FIrCDx79TPU9oHkTZ9yRbYOrX0=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/text v0.9.0/go.mod h1:e1OnstbJyHTd6l/uOt8jFFHp6TRDWZR/bV3emEE/zU8=
golang.org/x/text v0.14.0 h1:ScX5w1eTa3QqT8oi6+ziP7dTV1S2+ALU0bI+0zXKWiQ=
golang.org/x/text v0.14.0/go.mod h1:18ZOQIKpY8NJVqYksKHtTdi31H5itFRjB5/qKTNYzSU=
golang.org/x/vuln v1.0.1 h1:KUas02EjQK5LTuIx1OylBQdKKZ9jeugs+HiqO5HormU=
golang.org/x/vuln v1.0.1/go.mod h1:bb2hMwln/tqxg32BNY4CcxHWtHXuYa3SbIBmtsyjxtM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20190902080502-41f04d3bba15 h1:YR8cESwS4TdDjEe65xsg0ogRM/Nc3DYOhEAlW+xobZo=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20190902080502-41f04d3bba15/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/errgo.v2 v2.1.0/go.mod h1:hNsd1EY+bozCKY1Ytp96fpM3vjJbqLJn88ws8XvfDNI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4 h1:/eiJrUcujPVeJ3xlSWaiNi3uSVmDGBK1pDHUHAnao1I=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
honnef.co/go/tools v0.4.5 h1:YGD4H+SuIOOqsyoLOpZDWcieM28W47/zRO7f+9V3nvo=
honnef.co/go/tools v0.4.5/go.mod h1:GUV+uIBCLpdf0/v6UhHHG/yzI/z6qPskBeQCjcNB96k=
mvdan.cc/gofumpt v0.4.0 h1:JVf4NN1mIpHogBj7ABpgOyZc65/UUOkKQFkoURsz4MM=
mvdan.cc/gofumpt v0.4.0/go.mod h1:PljLOHDeZqgS8opHRKLzp2It2VBuSdteAgqUfzMTxlQ=
mvdan.cc/xurls/v2 v2.4.0 h1:tzxjVAj+wSBmDcF6zBB7/myTy3gX9xvi8Tyr28AuQgc=
mvdan.cc/xurls/v2 v2.4.0/go.mod h1:+GEjq9uNjqs8LQfM9nVnM8rff0OQ5Iash5rzX+N1CSg=