blob: 017cf3a7b17168b5107246417891e3de76950858 [file] [log] [blame]
github.com/benbjohnson/clock v1.1.0 h1:Q92kusRqC1XV2MjkWETPvjJVqKetz1OzxZB7mHJLju8=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/pkg/errors v0.8.1 h1:iURUrRGxPUNPdy5/HRSm+Yj6okJ6UtLINN0Q9M4+h3I=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.8.0 h1:pSgiaMZlXftHpm5L7V1+rVB+AZJydKsMxsQBIJw4PKk=
go.uber.org/atomic v1.7.0 h1:ADUqmZGgLDDfbSL9ZmPxKTybcoEYHgpYfELNoN+7hsw=
go.uber.org/atomic v1.7.0/go.mod h1:fEN4uk6kAWBTFdckzkM89CLk9XfWZrxpCo0nPH17wJc=
go.uber.org/goleak v1.1.11 h1:wy28qYRKZgnJTxGxvye5/wgWr1EKjmUDGYox5mGlRlI=
go.uber.org/multierr v1.6.0 h1:y6IPFStTAIT5Ytl7/XYmHvzXQ7S3g/IeZW9hyZ5thw4=
go.uber.org/multierr v1.6.0/go.mod h1:cdWPpRnG4AhwMwsgIHip0KRBQjJy5kYEpYjJxpXp9iU=
go.uber.org/zap v1.24.0 h1:FiJd5l1UOLj0wCgbSE0rwwXHzEdAZS6hiiSnxJN/D60=
go.uber.org/zap v1.24.0/go.mod h1:2kMP+WWQ8aoFoedH3T2sq6iJ2yDWpHbP0f6MQbS9Gkg=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=